هتل 5 ستاره

مشهد
هتل هما 1 مشهد 5 ستاره آدرس: مشهد، میدان احمدآباد تلفن جهت رزرو: • 38689005 (51 98+) آدرس پست الكترونيكی: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
تهران
هتل 5 ستاره هما آدرس:تهران-خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي-شماره 51. كدپستي:1994713733 تلفن: • 88773021-39 - 43941 - 43969 (21 98+) • 88797179- 88797259 -88791780 (21 98+) رزرواسيون رزرو تهران 43941 - 43969 (21 98+) آدرس پست الكترونيكي: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
اصفهان
هتل پنج ستاره کوثر اصفهان آدرس: اصفهان، سی و سه پل، بلوارملت، صندوق پستی : 139 تلفن: • 9-36240230- 36280307 (31 98+) آدرس پست الکترونیکی: info@HotelKowsar.com وب سایت: www.HotelKowsar.com
شیراز
هتل هما 5 ستاره آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام، بعد از پارک آزادی تلفن: • 32929(9871+) • 32288000-9 (9871+) آدرس پست الکترونیکی: shiraz@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
کرمانشاه
هتل 5 ستاره پارسیان آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - جنب پل ولایت تلفن: • 34219151-60 (83 98+) آدرس پست الکترونيک: Info@kermanshahpih.ir وب سايت: www.kermanshah.pih.ir
تبریز
هتل پارس ائل‌ گلی 5 ستاره آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پارک ائل گلی تلفن: • 33807820-30 -3181 (41 98+) وب سایت: http://pars-hotels.com ایمیل: info@pars-hotels.com
کرمان
هتل پارس 5 ستاره آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان تلفن: • 32- 32119301 (34 98+) ایمیل: info@pars-hotels.com وب سایت: http://pars-hotels.com
رشت
هتل بزرگ کادوس 5 ستاره آدرس: گیلان، رشت، بلوارآزادی(منظریه)، هتل کادوس تلفن: • 33365072 (13 98+) ایمیل: kadushotel@gmail.com وب سایت: http://www.kadus-hotel.ir

هتل 4 ستاره

مشهد
هتل هما 1 مشهد 5 ستاره آدرس: مشهد، میدان احمدآباد تلفن جهت رزرو: • 38689005 (51 98+) آدرس پست الكترونيكی: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
تهران
هتل 5 ستاره هما آدرس:تهران-خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي-شماره 51. كدپستي:1994713733 تلفن: • 88773021-39 - 43941 - 43969 (21 98+) • 88797179- 88797259 -88791780 (21 98+) رزرواسيون رزرو تهران 43941 - 43969 (21 98+) آدرس پست الكترونيكي: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
اصفهان
هتل پنج ستاره کوثر اصفهان آدرس: اصفهان، سی و سه پل، بلوارملت، صندوق پستی : 139 تلفن: • 9-36240230- 36280307 (31 98+) آدرس پست الکترونیکی: info@HotelKowsar.com وب سایت: www.HotelKowsar.com
شیراز
هتل هما 5 ستاره آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام، بعد از پارک آزادی تلفن: • 32929(9871+) • 32288000-9 (9871+) آدرس پست الکترونیکی: shiraz@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
کرمانشاه
هتل 5 ستاره پارسیان آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - جنب پل ولایت تلفن: • 34219151-60 (83 98+) آدرس پست الکترونيک: Info@kermanshahpih.ir وب سايت: www.kermanshah.pih.ir
تبریز
هتل پارس ائل‌ گلی 5 ستاره آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پارک ائل گلی تلفن: • 33807820-30 -3181 (41 98+) وب سایت: http://pars-hotels.com ایمیل: info@pars-hotels.com
کرمان
هتل پارس 5 ستاره آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان تلفن: • 32- 32119301 (34 98+) ایمیل: info@pars-hotels.com وب سایت: http://pars-hotels.com
رشت
هتل بزرگ کادوس 5 ستاره آدرس: گیلان، رشت، بلوارآزادی(منظریه)، هتل کادوس تلفن: • 33365072 (13 98+) ایمیل: kadushotel@gmail.com وب سایت: http://www.kadus-hotel.ir

هتل 3 ستاره

مشهد
هتل هما 1 مشهد 5 ستاره آدرس: مشهد، میدان احمدآباد تلفن جهت رزرو: • 38689005 (51 98+) آدرس پست الكترونيكی: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
تهران
هتل 5 ستاره هما آدرس:تهران-خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي-شماره 51. كدپستي:1994713733 تلفن: • 88773021-39 - 43941 - 43969 (21 98+) • 88797179- 88797259 -88791780 (21 98+) رزرواسيون رزرو تهران 43941 - 43969 (21 98+) آدرس پست الكترونيكي: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
اصفهان
هتل پنج ستاره کوثر اصفهان آدرس: اصفهان، سی و سه پل، بلوارملت، صندوق پستی : 139 تلفن: • 9-36240230- 36280307 (31 98+) آدرس پست الکترونیکی: info@HotelKowsar.com وب سایت: www.HotelKowsar.com
شیراز
هتل هما 5 ستاره آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام، بعد از پارک آزادی تلفن: • 32929(9871+) • 32288000-9 (9871+) آدرس پست الکترونیکی: shiraz@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
کرمانشاه
هتل 5 ستاره پارسیان آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - جنب پل ولایت تلفن: • 34219151-60 (83 98+) آدرس پست الکترونيک: Info@kermanshahpih.ir وب سايت: www.kermanshah.pih.ir
تبریز
هتل پارس ائل‌ گلی 5 ستاره آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پارک ائل گلی تلفن: • 33807820-30 -3181 (41 98+) وب سایت: http://pars-hotels.com ایمیل: info@pars-hotels.com
کرمان
هتل پارس 5 ستاره آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان تلفن: • 32- 32119301 (34 98+) ایمیل: info@pars-hotels.com وب سایت: http://pars-hotels.com
رشت
هتل بزرگ کادوس 5 ستاره آدرس: گیلان، رشت، بلوارآزادی(منظریه)، هتل کادوس تلفن: • 33365072 (13 98+) ایمیل: kadushotel@gmail.com وب سایت: http://www.kadus-hotel.ir

هتل 2 ستاره

مشهد
هتل هما 1 مشهد 5 ستاره آدرس: مشهد، میدان احمدآباد تلفن جهت رزرو: • 38689005 (51 98+) آدرس پست الكترونيكی: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
تهران
هتل 5 ستاره هما آدرس:تهران-خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي-شماره 51. كدپستي:1994713733 تلفن: • 88773021-39 - 43941 - 43969 (21 98+) • 88797179- 88797259 -88791780 (21 98+) رزرواسيون رزرو تهران 43941 - 43969 (21 98+) آدرس پست الكترونيكي: tehran@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
اصفهان
هتل پنج ستاره کوثر اصفهان آدرس: اصفهان، سی و سه پل، بلوارملت، صندوق پستی : 139 تلفن: • 9-36240230- 36280307 (31 98+) آدرس پست الکترونیکی: info@HotelKowsar.com وب سایت: www.HotelKowsar.com
شیراز
هتل هما 5 ستاره آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام، بعد از پارک آزادی تلفن: • 32929(9871+) • 32288000-9 (9871+) آدرس پست الکترونیکی: shiraz@homahotels.com وب سایت: http://www.homahotels.com/Default.aspx
کرمانشاه
هتل 5 ستاره پارسیان آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید کشوری - جنب پل ولایت تلفن: • 34219151-60 (83 98+) آدرس پست الکترونيک: Info@kermanshahpih.ir وب سايت: www.kermanshah.pih.ir
تبریز
هتل پارس ائل‌ گلی 5 ستاره آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پارک ائل گلی تلفن: • 33807820-30 -3181 (41 98+) وب سایت: http://pars-hotels.com ایمیل: info@pars-hotels.com
کرمان
هتل پارس 5 ستاره آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان تلفن: • 32- 32119301 (34 98+) ایمیل: info@pars-hotels.com وب سایت: http://pars-hotels.com
رشت
هتل بزرگ کادوس 5 ستاره آدرس: گیلان، رشت، بلوارآزادی(منظریه)، هتل کادوس تلفن: • 33365072 (13 98+) ایمیل: kadushotel@gmail.com وب سایت: http://www.kadus-hotel.ir