اطلاعات تیم گردشگری

با متخصصان با ارتباط برقرار کنید

حمید احمدیان

متخصص گردشگری


متخصص گردشگری با تجربه پنج سال در این کار و مدیریت مراکز درمانی و پزشکان

حمید احمدیان

متخصص گردشگری


متخصص گردشگری با تجربه پنج سال در این کار و مدیریت مراکز درمانی و پزشکان

حمید احمدیان

متخصص گردشگری


متخصص گردشگری با تجربه پنج سال در این کار و مدیریت مراکز درمانی و پزشکان

حمید احمدیان

متخصص گردشگری


متخصص گردشگری با تجربه پنج سال در این کار و مدیریت مراکز درمانی و پزشکان

سوال ها و پاسخ های متداول

1نحوه رزرو بیمار برای پزشکان
بیماران با ارسال پرونده های پزشکی خود و مدارک کامل توسط کادر ما به پزشکان مربوطه ارجاع داده میشوند و رزویشن به صورت اتومات توسط کادر اجرایی ما صورت میگیرد .
2نحوه رزرو بیمار برای پزشکان
بیماران با ارسال پرونده های پزشکی خود و مدارک کامل توسط کادر ما به پزشکان مربوطه ارجاع داده میشوند و رزویشن به صورت اتومات توسط کادر اجرایی ما صورت میگیرد .
3نحوه رزرو بیمار برای پزشکان
بیماران با ارسال پرونده های پزشکی خود و مدارک کامل توسط کادر ما به پزشکان مربوطه ارجاع داده میشوند و رزویشن به صورت اتومات توسط کادر اجرایی ما صورت میگیرد .
4نحوه رزرو بیمار برای پزشکان
بیماران با ارسال پرونده های پزشکی خود و مدارک کامل توسط کادر ما به پزشکان مربوطه ارجاع داده میشوند و رزویشن به صورت اتومات توسط کادر اجرایی ما صورت میگیرد .
5نحوه رزرو بیمار برای پزشکان
بیماران با ارسال پرونده های پزشکی خود و مدارک کامل توسط کادر ما به پزشکان مربوطه ارجاع داده میشوند و رزویشن به صورت اتومات توسط کادر اجرایی ما صورت میگیرد .

لطفا قبل از ارسال سوالات سوالات و پاسخ های متداول بالارا مطالعه کنید