خرید بلیط

تعرفه بلیط های مسافرتی :
کودک طرح گردشگری سلامت بزررگسال رفت و برگشت
مشهد ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
تهران ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
کرج ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
اردبیل ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
یزد ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
شیراز ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
اصفهان ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000
کرمانشاه ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000 ریال 12000

ساعات سرویس دهی

ساعات سرویس دهی و پشتیبانی سلامت گردشگری در خارج از ساعات پیام ارسال کنید

  • 800 - 1600
  • 800 - 1500

با سلامت گردشگری بهترین سرویس ها را با صرف کمترین زمان و هزینه استفاده کنید .